ETIKK

Vi legger stor vekt på å være en trygg samarbeidspartner for våre oppdragsgivere og har derfor utarbeidet etiske retningslinjer som et virkemiddel for å sikre fokus på integritet og høy etisk standard.

Våre hovedprinsipper innenfor etikk er:

At alle forretningsmessige disposisjoner i HR-gruppen og tilknyttede selskaper hvor vi har interesser, eierandeler og/ eller annen innflytelse skal gjøres med basis i full integritet og med særskilt aktsomhet hva gjelder direkte eller indirekte interessekonflikter. 

At ingen urettmessig, direkte eller indirekte, tilegner seg økonomiske eller andre fordeler i tilknytting til HR-gruppens virksomhet. 

At den virksomhet som HR-gruppen bedriver tilfredsstiller allmenn oppfatning av etiske normer nasjonalt og internasjonalt. 

KVALITET

Alle våre tjenester utføres i tråd med gjeldende regelverk. Som en del av vårt arbeid med kontinuerlig forbedring, har vi sertifisert deler av konsernet i ISO 9001:2015 - et ledelsessystem for kvalitet. Konsernets konsulenter har også relevante sertifiseringer og kurs for våre tjenester. 

Å være en trygg partner forutsetter også gode systemer og rutiner for sikkerhet, diskresjon og konfidensialitet. Vi gjennomfører derfor jevnlige kontroller for å sikre at dette blir ivaretatt i alle våre tjenester.  

HR-Gruppen har et mål om at alle ansatte i konsernet skal ha like muligheter til personlig og faglig utvikling. Det er nulltoleranse for diskriminering og vi jobber aktivt med holdningsarbeid og metodikk knyttet til dette i våre tjenester.

KONTAKT
ADRESSE
STYRET

E-post: adm@hr-gruppen.no
Telefon: 22 94 11 00
Org.nr: 941 713 483

HR-gruppen AS

Essendrops gate 3,

0368 Oslo

Widar Salbuvik

Bente Holm Mejdell

Ragnvald T. Blindheim

Bjørn Gjølme

© HR-gruppen AS 2019